Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Regler for kvalitetsbedømmelse av ponni

KVALITETSBEDØMMELSE

ARRANGØR 

Arrangør av kvalitetsbedømmelsen avgjøres av styret i Norsk ponniavlsforening (NPA).

Ved stor deltakelse kan kvalitetsbedømmelsen avvikles i flere regioner. Ved flere kvalitetsbedømmelser gjelder hvert arrangement som kvalifisering til en avsluttende finale.

 

FORMÅL 

Objektiv kartlegging av eksteriør, bruksegenskaper og helsetilstand på et tidlig tidspunkt i ponniens liv.

Gi ryttere og ponnieiere kvalifisert rådgivning, samt fastlegge grunnlaget for ponniens videre utdannelse.

Samarbeid mellom sport og avl.

Markedsføring av de unge ponniene.

Bruke kvalitetsbedømmelsen som et redskap i avlsarbeidet.

 

STARTBERETTIGEDE PONNIER

Rett til å delta, har alle ponnier som er fire år eller eldre, og som er registrert i avlsregister eller bruksregister i Norsk ponniavlsforening. Det åpnes også for å invitere andre avlsorganisasjoners avlsregistrerte hester.

 

Kun ponnier som er registrert i avlsregistret i NPA, er premieberettiget. 

 

Femårs hopper som hadde føll som fireåringer blir bedømt sammen med fireåringene. Drektig hoppe i 8 -11 måned kan ikke delta.

 

Ponnien behøver ikke ha målekort for å delta, da den blir målt ved veterinærstasjonen.
Gyldig målekort utstedt av NRYF, er likevel gjeldende for kategoriinndeling.

 

Maks antall deltagende ponnier per arrangement er 45. Ved stor påmelding prioriteres de yngste, avlsregistrerte ponniene (4-6 år).

 

For ponnier over 148 cm gjelder bestemmelser for kategori 1.

 

Det åpnes for typegodkjenning av sportsponnihopper under kvalitetsbedømmelsen.

 

HINGST
Hingster kan delta under forutsetning av at klassen går på inngjerdet område. Nedre aldersgrense for mønstrer av hingster er 13 år, men det er ingen nedre aldersgrense for rytter/kusk.

 

Dommerne kan avvise ekvipasjer av sikkerhetsmessige grunner.

 

All øvrig håndtering av hingst utenfor inngjerdet område skal utføres av person over 16 år.

 

PÅMELDING 

Bindende påmelding innen kunngjort frist. Avgiften skal betales innen påmeldingsfristen.

Påmeldingsavgift fastsettes av styret i NPA i samråd med arrangøren.

Medlemskap i NPA medfører redusert påmeldingsavgift.

Ved forfall pga. ponniens sykdom, refunderes 50 % av avgiften mot fremlagt veterinærattest innen tre dager etter arrangementet.

 

Etteranmeldelse godtas inntil 14 dager før arrangementet mot dobbel avgift, dersom det er plass.

 

Deltakere har krav på starttider ca. en uke før kvalitetsbedømmelsen starter.

 

OPPSTALLING 

På grunn av kvalitetsbedømmelsens omfang vil arrangementet gå over to dager. Arrangør har ansvar for å skaffe oppstalling til alle som ønsker det. Ponnieier er selv ansvarlig for fôring og stell av ponnien.

 

DOMMERE

Dommere og testryttere oppnevnes av styret i NPA.

 

Det skal være minst to dommere, og minst en dommer må sitte i kåringsnemda for ponnier, i hver disiplin (eksteriørbedømmelse, sprangprøve, gangartsprøve/to-tømmelongering), samt en aspirant som fungerer som sekretær. Dersom det er økonomisk forsvarlig, bør en utenlandsk dommer i hver disiplin benyttes.

 

Under sprang- og gangartsprøven, samt to-tømmelongeringen, skal også testryttere/-kusker fungere som dommere. Testryttere sprang går også inn som dommere under eventuell løshopping.

 

Dersom deltagende ponnier er mer enn 20, skal det være to testryttere/-kusker. Fordeling av ponnier på testryttere avgjøres da ved loddtrekning.

 

For kategori 3 skal testrytteren være et barn som passer ponniene i størrelse.

 

Veterinær med ponnimålingsgodkjenning (NRYF) benyttes ved veterinærstasjonen. 

 

KLASSER 

Ponniene deles inn i fire klasser

 • 4 år (og 5-års hopper som hadde føll året før)
 • 5–6 år
 • 7 år og eldre  
 • Kategori 4 (shetland)

 

DISIPLINER 

Ponnien bedømmes ved fire stasjoner:

 

1) Veterinær

2) Eksteriørbedømmelse

 

3) A: Gangartsprøve under egenrytter og testrytter for kategori 1, 2 og 3

B: Gangartsprøve med to-tømmelongering under fremmedkusk, samt valgfritt ridning
    under egenrytter eller to-tømmelongering med egen kusk for kategori 4 (shetland). 

4) A: Sprangprøve valgfritt under egen- og testrytter, eller løshopping, for kategori 1, 2 og 3.

         Valgfritt oppvarmingssprang av egenrytter (maks tre sprang).

     B: Sprangprøve valgfritt under egenrytter, eller løshopping, for kategori 4 (shetland). 

 

BEDØMMELSE OG KARAKTERUTREGNING 

1. Helsetilstand/veterinær 

Veterinærundersøkelsen er beregnet til ca. 15 min. per ponni.
Det bør finnes sekretærhjelp og evt. veterinærassistent ved veterinærstasjonen.

 

Den medisinske delen skal primært foregå innendørs, slik at Veterinæren kan jobbe uforstyrret. Det skal være plant gulv av betong/asfalt og god belysning. Muligheter for håndvask skal være tilstede. Ved siden av medisinsk undersøkelse og kontroll av høver, foretas mål av mankehøyde (stangmål) og pipeomfang, samt ID-kontroll.

 

Det kreves også en mønstringsbane med hardt underlag, ca. 20 m lang og min. 3 m bred. Banen bør ligge skjermet, slik at undersøkelsen kan skje uforstyrret. Det skal foretas mønstring og kontroll av ponniens bevegelser i skritt og trav. Bøyeprøver foretas ikke.

 

Ved veterinærstasjonen skal også ponniens temperament bedømmes.

Ponnien skal vises i vanlig hodelag med trinsebitt. Nesereim skal imidlertid ikke være fastspent under den medisinske undersøkelsen. I utgangspunktet får ponnien ikke være skodd med såle, men dette kan aksepteres dersom spesiell veterinærmedisinsk årsak foreligger, for eksempel en hovbyll. Veterinærattest må i så tilfelle fremlegges.


Forkortelser/karakterutregning:

HV:      Helsetilstand veterinær

TV:      Temperament/veterinær

V:         Samlet veterinærkarakter:  3HV + TV

                                                              

 

 

2. Eksteriørbedømmelse 

Ponniene vises enkeltvis på avgrenset ridebane eller i ridehus, minstekrav 20 x 40 m. Det er beregnet ca. 10 min. per ponni.

Ponnien skal stilles opp foran dommer og mønstres på en trekantbane – først en liten trekant i skritt, deretter en større trekant i trav.

Følgende punkter inngår i bedømmelsen:

A. Rasetype

B. Kroppsbygning og muskulatur

C. Beinstilling og beinkvalitet

D. Bevegelse i skritt

E. Bevegelse i trav

F. Helhetsinntrykk

 

Forkortelser/karakterutregning:

E (Eksteriør): Gjennomsnittskarakter av de seks delkarakterene mellom 0 og 10
                       under punktene A-F.


3. Gangartsprøve

Ponni kategori 1, 2 og 3 vises først under egenrytter etter anvisning fra dommer og deretter rir testrytteren. Det beregnes maks. 20 min. pr. ponni.

 

Kategori 4 kan velge mellom ridning med egenrytter og to-tømmelongering med fremmedkusk, eller to-tømmelongering med egen- og fremmedkusk.

Dersom to-tømmelongering velges, vises dette etter samme prinsipper som ridning. Det skal vises at hesten beveger seg i skritt, trav og galopp. Man skal jobbe på rette linjer og på bøyde spor på høyre og venstre hånd.

 

Markdommer gir karakterer for bevegelser.

 

Testrytter for kategori 1 og 2 gir karakter for ridbarhet/allment inntrykk og utviklingsmuligheter/kapasitet 

 

For kategori 3 gir den voksne testrytteren (som rir kategori 1 og 2) disse karakterene i samråd med det barnet som har vært testrytter for ponnien.

 

For kategori 4 gir testkusken tilsvarende karakterer.

 

Bedømmelsen skal skje på avgrenset dressurbane eller i ridehus, minstekrav 20 x 40 m.

 

Følgende øvelser bør inngå:

Fritt skritt, mellomskritt, arbeidstrav, mellomtrav, arbeidsgalopp, mellomgalopp, 20 m volte både i trav og galopp, diverse overganger dog ikke mellom skritt og galopp.

 

Det kan være inntil to ekvipasjer inne til bedømmelse samtidig.

 

Hingster med barn som rytter/kusk skal være alene.

 

Følgende kriterier bedømmes: 

Bevegelser

 • 1. Skritt:          Takt, steglengde, løsgjorthet og bakbeinsaktivitet
 • 2. Trav:           Takt, steglengde, evne til å forlenge steget, løsgjorthet,
                         bakbeinsaktivitet og elastisitet
 • 3. Galopp:       Takt, steglengde, evne til å forlenge steget, balanse,
                          bakbeinsaktivitet, bæring og elastisitet

 

Ridbarhet/allment inntrykk
            Fremadbydning og samarbeidsvilje

 

Kapasitet/utviklingsmuligheter

            Som dressurponni

 

Forkortelser/karakterutregning:

G (Gangarter markdommer): gjennomsnittskarakter av de tre delkarakterene mellom 0 og 10 i skritt, trav og galopp

 

RG (Ridbarhet/kapasitet gangarter testrytter/-kusk): gjennomsnittskarakter av de to delkarakterene mellom 0 og 10 i ridbarhet og kapasitet

                                                                   

BESTE GANGARTSPONNI:

Følgende formel blir brukt:     V + E + 2G + 2RG

                                                            

  

4. Sprangprøve
Ponnier i alle kategorier kan vises under rytter eller ved løshopping.
Bedømmelsen skal skje på avgrenset ridebane eller i ridehus, minstekrav 20 x 40 m.  


a) Sprangprøve under rytter

Hinder: Det er maks. fire enkelthinder på banen, hvorav ett kan brukes som oppvarmingshinder. Rytteren har, etter eget ønske, rett til maks tre oppvarmingssprang på banen før bedømmelsen begynner. I tillegg skal det være minst to enkelthinder på egen oppvarmingsbane.

 

Hindertyper: Rekk og stigende okser.

 

Hinderhøyde: Avgjøres av dommer i samråd med rytteren.

 

Alle hinder skal bestå av bommer, hvite eller tofargede hvor hvitt inngår.

 

Ponni kategori 1, 2 og 3 vises under testrytter enkeltvis eller to i hver gruppe, ca. 15 min.

 

Testrytter for kategori 1 og 2 gir karakter for ridbarhet/allment inntrykk.

 

For kategori 3 gir den voksne testrytteren (som rir kategori 1 og 2) disse karakterene i samråd med det barnet som har vært testrytter for ponnien.  

 

Ponni kategori 4 vises kun under egenrytter. Testrytter for kategori 1 og 2 gir karakter.

 

Markdommer gir karakterer for sprangegenskaper og teknikk.

 

 

b) Sprangprøve som løshopping

Ponniene løshoppes på venstre hånd, et kryss, et rett hinder og en okser, med et galoppsteg mellom hvert hinder. En markbom skal ligge ca 20-30 cm foran hindrene.

 

Ponnistørrelse

Kryss til rett hinder

Rett hinder til okser

Kat 4

5,2 m

5,0 m

Kat 3

5,8 m

5,6 m

Kat 2

6,4 m

6,2 m

Kat 1

7,0 m

6,8 m

Større ponnier

7,4 m

7,2 m

Tabell 1. Anbefalte avstander ved kombinasjonshinder, ettstegskombinasjon, klasse LB. Kilde: NRYFs ”Veiledning for banebyggere – sprang”

 

For kategori 1 ponnier skal hinderhøyden normalt ikke overstige 80 – 100 cm og bredden ikke overstige 90 cm. Målet går ned 10 cm for hver kategori.

 

Ytterligere høyning av hindrene kan skje i samråd med eier/utstiller, dersom dommeren føler behov for det, for en sikker bedømmelse av ponnier med høy kapasitet. Også avstanden mellom hindrene kan justeres i samråd med eier.

 

Den bakerste bommen på okseren skal være ca 10 cm høyere enn den forreste.

 

Spesielle hensyn til hinderhøyder skal vurderes for de minste ponniene.

 

Markdommer i samarbeid med voksen testrytter gir karakterer for sprangegenskaper og teknikk.

 

Følgende kriterier bedømmes

Følgende punkter inngår i bedømmelsen av a og b:

 

Sprangegenskaper og teknikk – kapasitet, rytme, balanse, taksering, fremadbydning, ryggvirksomhet, benteknikk, reaksjon/evne til å rette seg, spenst

 

Temperament/ridbarhet og allment inntrykk – oppmerksomhet, samarbeidsvilje, tillit, lynne, kapasitet, taksering

 

Forkortelser/karakterutregning:

H (Sprangegenskaper og teknikk): karakter mellom 0 og 10 

                     

TH (Temperament og allment inntrykk): karakter mellom 0 og 10

 

BESTE SPRANGPONNI:

Følgende formel blir brukt:    V + E + 2H + 2TH

                                                            6   

  

PREMIERING

Alle ponnier som fullfører kvalitetsbedømmelsen, får deltakerbevis og sløyfer.

 

Premieberettigede ponnier er ponnier som fullfører kvalitetsbedømmelsen og er registrert i avlsregisteret i Norsk Ponniavlsforening, eventuelt inviterte raser.

 

¼ av premieberettigede ponnier innenfor disiplinene gangart og sprang får diplom og grønn/hvit sløyfe, på tvers av klasse.

 

Beste gangarts- og sprangponni i hver klasse, tildeles nasjonalfarget sløyfe og gavepremie.

 

Beste allroundponni kat 3-4 tildeles nasjonalfarget sløyfe og gavepremie, forutsatt at den har vært vist under barnerytter (under 13 år).

 

Beste norskfødte ponni (med totalt høyest poengsum) får nasjonalfarget bånd, gavepremie og pengepremie.

 

GENERELLE BESTEMMELSER

Ponnien skal bære hodelag med trinsebitt og enkel eller todelt nesereim av lær.

Alle former for hjelpetøyler, stoppgjord el.lign. er forbudt. Fortøy, martingal og halereim er tillatt under sprangprøven. 

 

Brystsele, tømmekjøringsgjord, eller sal der tømmene trekkes gjennom stigbøylene, samt lange tømmer skal benyttes under to-tømmelongering. Innvendig tømme kan gå rett fra bitt til hånd, eller via ring på sele. Utvendig tømme skal gå via ring på sele.

 

Bandasjer og gamasjer/stryksokker er ikke tillatt under gangartsprøven og eksteriørbedømmelsen. På sprangprøve/løshopping er det kun tillatt med forbeinsbelegg

 

Pisk med maks. lengde 1,10 m under gangartsprøve og 75 cm under sprangprøve er tillatt. Ponnisporer er tillatt.

 

Kjørepisk med maks. lengde 2 m er tillatt under to-tømmelongering.

 

Hjelm er påbudt under all form for ridning.

 

Rytterens påkledning under rideprøvene skal være alminnelig konkurransebekledning.

 

Kuskens påkledning under to-tømmelongering og mønstrers påkledning under eksteriørbedømmelse, skal være alminnelig pent antrekk med hensiktsmessig fottøy.

 

Tilfredsstillende oppvarmingsbane skal være tilgjengelig for deltakerne.

 

Usportslig opptreden og unødig avstraffelse av ponnien kan medføre bortvisning.

 

Doping er ikke tillatt i henhold til gjeldende dopingreglement.

 

Det er ponnieiers ansvar å formidle reglementet videre, slik at ryttere og medhjelpere har tilstrekkelig kjennskap til retningslinjene som gjelder for kvalitetsbedømmelsen.

 

Ponnien skal være vaksinert i henhold til Norsk hestesenters utstillingsreglement.

 

Det står arrangøren fritt å slå sammen klasser/kategorier ved liten påmelding.

 

Det forutsettes at barn som settes til å håndtere ponnier på kvalitetsbedømmelse er i stand til å gjøre dette på forsvarlig vis.

 

Verken NPA eller arrangør er ansvarlig for eventuelle skader hester og/eller mennesker pådrar seg under arrangementet. Deltakelse skjer på eget ansvar.

 

PROTEST

Ponnieier, deltakende rytter eller ansvarlig person for mindreårig rytter, har rett til å protestere. Avgitt karakter er ikke grunnlag for protest.

 

Protester av annet slag må innleveres skriftlig til sekretariatet snarest, og senest en time etter at bedømmelsen har funnet sted. Protesten vedlegges et gebyr på kr 1000. Gebyret vil bli tilbakebetalt dersom protesten tas til følge. Protest avgjøres av arrangementsledelsen.

 

Arrangementsledelsen er den gruppen som er oppnevnt av styret i NPA for å arrangere kvalitetsbedømmelsen. Dersom en av disse er innhabil, kan man trekke inn en fra styret i NPA som er til stede.

 

 Revidert  22.08.2006

 Godkjent i styre 25.09.2006  

 Revidert 2009

 Godkjent i NPAs styre 8.9.2009  

  

 

 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening